Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende, og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill som kan være med på å skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen. 

Det er SU møte 2 ganger pr år (flere ved behov)

Representantene velges på høstens foreldremøte og er for ett år av gangen. Gjenvalg er mulig. 

 

SU 2020-2021 :

Trine Isaksen (eier)

Silje Frøysland (styrer)

Malene Eftestøl (pedagogisk leder)

Mette Barsøe (foreldrerepresentant)

Jørgen Joakimsen (foreldrerepresentant)